1. Nasz Spółka została zawiązana w celu niezarobkowym.
 2. Celem Naszej spółki jest prowadzenie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie osoby bezrobotne, w zakresie umożliwienia im aktywizacji zawodowej oraz poprawy ich sytuacji w społeczeństwie. W szczególności Naszym celem jest:
  • stworzenie płaszczyzny współpracy, wzajemnych kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy ruchami społecznymi, organizacjami i instytucjami, krajowymi i zagranicznymi, którym bliskie są problemy osób bezrobotnych,
  • działanie na rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych, jak też zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym w szczególności kobiet powyżej 50 roku życia, szczególnie poprzez poszukiwanie i wdrażanie inicjatyw służących temu celowi,
  • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  • inicjowanie, propagowanie i realizowanie działań na rzecz rozbudzania aktywności zawodowej bezrobotnych,
  • przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia, szczególnie na drodze wyzwalania inicjatyw wśród osób pozostających bez pracy,
  • prowadzenie i finansowanie szkoleń osób bezrobotnych celem podniesienia kwalifikacji zawodowych i zwiększenia szans na rynku pracy,
  • organizowanie staży i praktyk przyuczających do zawodu,
 3. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

 

Nasza Spółka działa na rzecz społeczności lokalnej, uwzględniając jej rozwój i integracje. Spółka działa na zasadach wspólnotowych, gdzie nadrzędną wartością jest solidaryzm społeczny.